Netradičné vzdelávacie a zábavné aktivity – Legáreň / 0948 60 43 43

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky predaja v internetovom obchode

v zmysle § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

V súvislosti s aktuálnou situáciou:

Vyhradzujeme si právo na zmenu programu v súvislosti z preventívnymi opatreniami resp. vládnymi nariadeniami k Covid 19 a s tým súvisiace situácie u našich dodávateľov. V prípade akékoľvek zmeny programu každý bod programu nahradíme iným plnohodnotným bodom programu.

1. Spoločnosť

TARGET Academy, n.o., IČO: 50392557, DIČ: 2120311325, prevádzka: Karpatská 15, 058 01, Poprad, (ďalej len „Spoločnosť“) je poskytovateľom výučby angličtiny pre deti. Tieto všeobecné zmluvné podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a rodičom alebo zákonným zástupcom dieťaťa (ďalej len „rodič“ ) pri organizácii Letného denného tábora Wattsenglish ( ďalej len „tábor“) , ktorého sa dieťa rodiča (ďalej len „dieťa“) zúčastní. Dieťaťom je každá osoba mladšia ako 18 rokov, ktorá je zastúpená rodičom. Tieto podmienky sú pre zúčastnené strany záväzné.

2. Prihlásenie

1) Zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a rodičom vzniká na základe podpísanej Registračnej prihlášky na Letný tábor 2017 (ďalej len „prihláška“) buď v písomnej alebo v elektronickej podobe cez formulár na webovej stránke target-skola.sk (návrh v zmysle ustanovenia § 43a ods. 1 Občianskeho zákonníka).
2) Prijatie prihlášky, zaslanej v písomnej alebo elektronickej forme, je Spoločnosťou potvrdené spätným e-mailom, ktorý je potrebný na uzatvorenie platnej a účinnej Zmluvy o Letnom dennom tábore Wattsenglish. (ďalej len „zmluva“). Týmto má zmluva zachovanú písomnú formu (prijatie návrhu v zmysle ustanovenia § 43c ods. 1 Občianskeho zákonníka).
3) Po prijatí prihlášky zo strany Spoločnosti môže rodič pred začatím čerpania služieb tábora od zmluvy kedykoľvek odstúpiť, a to písomným oznámením, ktoré je účinné dňom jeho doručenia Spoločnosti. Pri odstúpení od zmluvy je rodič povinný uhradiť Spoločnosti storno poplatky tak, ako je to uvedené v článku 4 (Storno podmienky).

3. Cena a platobné podmienky

1) Cenou sa rozumie celková cena uvedená v zmluve.
2) Spoločnosť má právo požadovať pri uzatvorení zmluvy zaplatenie 100% ceny za tábor a to najneskôr 30 dní pred realizáciou tábora. Miesto v tábore rezervuje Spoločnosť dieťaťu až po zaplatení celej sumy.
3) Cenu za tábor je možné hradiť prevodom na účet Spoločnosti, platbou kartou prostredníctvom platobnej brány Barion alebo vkladom v hotovosti v sídle Spoločnosti, variabilný symbol je uvedený v pokynoch k platbe, ktoré rodič obdrží na základe podpísanej registračnej prihlášky.
4) Zmluvná sankcia za omeškanie: Ak sa dostane rodič pri plnení záväzkov zo zmluvy do omeškania, môže si Spoločnosť účtovať zákonný úrok z omeškania podľa Nar. Vlády SR č. 87/1995 Z.z.. Pri omeškaní rodiča s úhradou ceny je Spoločnosť oprávnená od tejto zmluvy odstúpi (čl. 8 bod 1) a rodič je povinný uhradiť Spoločnosti všetky náklady, ktoré Spoločnosti nesplnením povinnosti rodiča vznikli. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Spoločnosti na náhradu škody a ušlý zisk.

4. Storno podmienky

1) Storno podmienky – denný prímestský tábor na ranči
Podmienky pre odstúpenie od zmluvy o dennom tábore, vrátenie už zaplatenej ceny a zaplatenie storno poplatkov sú nasledovné:
a.) odstúpenie bez storno poplatku: do 30-teho dňa pred termínom prvého dňa tábora. Ak v tejto lehote už rodič za tábor zaplatil celú cenu táto mu bude vrátená do 14 dní od odstúpenia.
b.) odstúpenie so storno poplatkom vo výške 50 % z ceny za tábor: v lehote do 7 dní pred termínom prvého dňa tábora, vrátane. Zvyšná časť už zaplatenej ceny za tábor bude rodičovi vrátená.
c.) odstúpenie so storno poplatkom vo výške 100% z ceny za tábor v lehote 6 a menej dní pred termínom prvého dňa tábora.
d.) odstúpenie so storno poplatkom 25% z ceny za tábor z dôvodu vážneho zdravotného stavu prihláseného dieťaťa v lehote min. 1 deň pred termínom prvého dňa tábora. Za vážny zdravotný stav sa považuje hospitalizácia dieťaťa.
2) Storno podmienky – pobytový tábor
Podmienky pre odstúpenie od zmluvy o pobytovom tábore, vrátenie už zaplatenej ceny a zaplatenie storno poplatkov sú nasledovné:
a.) odstúpenie bez storno poplatku: do 30-teho dňa pred termínom prvého dňa tábora. Ak v tejto lehote už rodič za tábor zaplatil celú sumu, táto mu bude vrátená do 14 dní.
b.) odstúpenie so storno poplatkom vo výške 50 % z ceny za tábor: v lehote do 7 dní pred termínom prvého dňa tábora, vrátane. Zvyšná časť už zaplatenej ceny za tábor bude rodičovi vrátená.
c.) odstúpenie so storno poplatkom vo výške 100% z ceny za tábor v lehote 6 a menej dní pred termínom prvého dňa tábora.
d.) odstúpenie so storno poplatkom 25% z ceny za tábor z dôvodu vážneho zdravotného stavu prihláseného dieťaťa v lehote min. 1 deň pred termínom prvého dňa tábora. Za vážny zdravotný stav sa považuje hospitalizácia dieťaťa v deň začiatku na tábor.
3) Storno podmienky – denný tábor v Legovni Poprad
Podmienky pre odstúpenie od zmluvy o dennom tábore, vrátenie už zaplatenej ceny a zaplatenie storno poplatkov sú nasledovné:
a.) odstúpenie bez storno poplatku: do 30-teho dňa pred termínom prvého dňa tábora. Ak v tejto lehote už rodič za tábor zaplatil celú cenu táto mu bude vrátená do 14 dní od odstúpenia.
b.) odstúpenie so storno poplatkom vo výške 50 % z ceny za tábor: v lehote do 7 dní pred termínom prvého dňa tábora, vrátane. Zvyšná časť už zaplatenej ceny za tábor bude rodičovi vrátená.
c.) odstúpenie so storno poplatkom vo výške 100% z ceny za tábor v lehote 6 a menej dní pred termínom prvého dňa tábora.
d.) odstúpenie so storno poplatkom 25% z ceny za tábor z dôvodu vážneho zdravotného stavu prihláseného dieťaťa v lehote min. 1 deň pred termínom prvého dňa tábora. Za vážny zdravotný stav sa považuje hospitalizácia dieťaťa.
V prípade, že počas trvania denného detského tábora dôjde k jeho prerušeniu z dôvodov na strane Objednávateľa, nevzniká Objednávateľovi nárok na vrátenie pomernej časti ceny za denný tábor a to ani v prípade, že dôvodom odchodu je ochorenie dieťaťa.
3) Spoločnosť si vyhradzuje právo na operatívnu zmenu podmienok tábora alebo programu, ak z objektívnych dôvodov, zásahov vyššej moci, rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov, alebo mimoriadnych okolností , ktoré Spoločnosť nemala možnosť ovplyvniť a predvídať, nie je možné program tábora a služby zabezpečiť, pričom v takomto prípade je Spoločnosť povinná vrátiť rodičom zaplatenú cenu za tábor alebo poskytnúť primeranú zľavu z ceny tábora. O týchto zmenách spoločnosť operatívne informuje rodičov.

5. Foto a video

Zástupcovia Spoločnosti sú oprávnení navštevovať tábor kedykoľvek počas výučby a rodičia podpisom prihlášky súhlasia s vyhotovovaním videozáznamov, ktoré budú k dispozícii na webových stránkach www.wattsenglish.sk, www.target-skola.sk výlučne pre rodičov pod blokovaným prístupom cez prihlasovacie heslo a fotodokumentácie tábora, ktorá môže byť uverejnená na webstránke a Facebook fan page Spoločnosti. Videozáznamy sú určené rodičom za účelom vizualizácie priebehu dní v tábore a prezentácie jazykových znalostí nadobudnutých deťmi. Tieto záznamy budú uchované pre rodičov účastníkov tábora po dobu 2 rokov.

6A. Organizácia denného prímestského tábora na ranči

1) Denný tábor prebieha v 5-dňových turnusoch od pondelka do piatku. Deti sú odovzdávané do denného tábora medzi 7.30 – 8.15 a preberané z denného tábora medzi 15.00 – 16.00. Rodičia sú oboznámení s denným programom v tábore. Na každú skupinu detí pripadá 1 dospelý pedagogický dozor.
2) Dieťa môže nastúpiť do tábora iba v prípade ak bude mať riadne vyplnenú prihlášku, zaplatenú cenu za tábor, odovzdá aktuálne Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti, Vyhlásenie rodiča/zákonného zástupcu o spôsobilosti dieťaťa na nástup do tábora.
3) Ak v dôsledku uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov v nástupnej lekárskej dokumentácii dieťaťa dôjde k ohrozeniu zdravia dieťaťa alebo ostatných účastníkov tábora je Spoločnosť oprávnená vymáhať náhradu škody týmto vzniknutú od rodiča, ktorý takéto nepravdivé údaje uviedol alebo predložil.
4) Dieťa je povinné dodržiavať táborový poriadok, režim dňa, pokyny vedúcich tábora a hlavne pokyny týkajúce sa bezpečnosti a zdravia účastníkov tábora. Dieťa je povinné zdržať sa správania, ktoré môže poškodzovať ostatných účastníkov tábora.
5) Spoločnosť odporúča, aby si dieťa do tábora nebralo mobilný telefón alebo inú drahú elektroniku, fotoaparát, prípadne iné cennosti (šperky, hodinky). Spoločnosť nezodpovedá za prípadné poškodenie alebo stratu vecí dieťaťa.
6) Organizačné pokyny tábora budú doručené každému rodičovi v lehote najneskôr 5 dní pred prvým dňom tábora.
7) Spoločnosť si vyhradzuje právo na 1 special lego day, kedy sa celá organizácia tábora na ranči premiestni do priestorov Legovne (v prípade nepriaznivého počasia).

6B. Organizácia pobytového tábora

1) Pobytový tábor prebieha v 7-dňových turnusoch od nedele do soboty. Deti sú odovzdávané do areálu tábora rodičmi v prvý deň (nedeľa) medzi 14.00 a 15.00 a preberané z tábora v posledný deň tábora (piatok) medzi 16.30 – 18.00. Rodičia sú oboznámení s pobytovým programom v tábore. Na každú skupinu detí pripadá 1 dospelý pedagogický dozor.
2) Dieťa môže nastúpiť do tábora iba v prípade ak bude mať riadne vyplnenú prihlášku, zaplatenú cenu za tábor, odovzdá aktuálne Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti, Vyhlásenie rodiča/zákonného zástupcu o spôsobilosti dieťaťa na nástup do tábora.
3) Ak v dôsledku uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov v nástupnej lekárskej dokumentácii dieťaťa dôjde k ohrozeniu zdravia dieťaťa alebo ostatných účastníkov tábora je Spoločnosť oprávnená vymáhať náhradu škody týmto vzniknutú od rodiča, ktorý takéto nepravdivé údaje uviedol alebo predložil.
4) Dieťa je povinné dodržiavať táborový poriadok, režim dňa, pokyny vedúcich tábora a hlavne pokyny týkajúce sa bezpečnosti a zdravia účastníkov tábora. Dieťa je povinné zdržať sa správania, ktoré môže poškodzovať ostatných účastníkov tábora.
5) Spoločnosť odporúča, aby si dieťa do tábora nebralo mobilný telefón alebo inú drahú elektroniku, fotoaparát, prípadne iné cennosti (šperky, hodinky). Spoločnosť nezodpovedá za prípadné poškodenie alebo stratu vecí dieťaťa.
6) Organizačné pokyny tábora budú doručené každému rodičovi v lehote najneskôr 5 dní pred prvým dňom tábora.

6C. Organizácia denného tábora v Legovni

1) Denný tábor prebieha v 5-dňových turnusoch od pondelka do piatku, okrem sviatkov stredy 5.7., utorka 29.8. a piatka 1.9. Deti sa každé ráno medzi 7:15 a 8:30 schádzajú v Legovni v Poprade, kde prebieha denný tábor. Vaše deti si opäť vyzdvihnete medzi 15:00 a 16:00 v Legovni na Popradskom nábreží (vedľa Faxcopy). Rodičia sú oboznámení s denným programom v tábore. Na každú skupinu detí pripadá 1 dospelý pedagogický dozor.
2) Dieťa môže nastúpiť do tábora iba v prípade ak bude mať riadne vyplnenú prihlášku, zaplatenú cenu za tábor, odovzdá aktuálne Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti, Vyhlásenie rodiča/zákonného zástupcu o spôsobilosti dieťaťa na nástup do tábora.
3) Ak v dôsledku uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov v nástupnej lekárskej dokumentácii dieťaťa dôjde k ohrozeniu zdravia dieťaťa alebo ostatných účastníkov tábora je Spoločnosť oprávnená vymáhať náhradu škody týmto vzniknutú od rodiča, ktorý takéto nepravdivé údaje uviedol alebo predložil.
4) Dieťa je povinné dodržiavať táborový poriadok, režim dňa, pokyny vedúcich tábora a hlavne pokyny týkajúce sa bezpečnosti a zdravia účastníkov tábora. Dieťa je povinné zdržať sa správania, ktoré môže poškodzovať ostatných účastníkov tábora.
5) Spoločnosť odporúča, aby si dieťa do tábora nebralo mobilný telefón alebo inú drahú elektroniku, fotoaparát, prípadne iné cennosti (šperky, hodinky). Spoločnosť nezodpovedá za prípadné poškodenie alebo stratu vecí dieťaťa.
6) Organizačné pokyny tábora budú doručené každému rodičovi v lehote najneskôr 5 dní pred prvým dňom tábora.

7. Odstúpenie od zmluvy

1.) V prípade nezaplatenia ceny za tábor v Spoločnosťou stanovených lehotách je Spoločnosť oprávnená písomne od zmluvy odstúpiť a neposkytnúť služby zo zmluvy vyplývajúce a rodič je povinný uhradiť všetky náklady, ktoré Spoločnosti nesplnením povinnosti rodičom vznikli.
2) V prípade ak dieťa nenastúpi do tábora alebo nezačne čerpať služby tábora z akéhokoľvek dôvodu, alebo na základe vlastného rozhodnutia ich nevyčerpá vôbec, alebo z časti nemá nárok na vrátenie časti ceny za nečerpané služby.
3.) V prípade žiadosti rodiča o zmenu termínu oproti termínu uvedenom v prihláške na nový termín z akéhokoľvek dôvodu, postupuje sa ako pri storne pôvodnej prihlášky a zavedení novej, pričom platia storno podmienky podľa čl.4.
4.) Spoločnosť môže z dôvodu naplnenia kapacít tábora od zmluvy odstúpiť. Prednosť majú skôr platiaci rodičia. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet Spoločnosti. V takomto prípade Spoločnosť obratom vráti rodičovi už zaplatenú cenu za tábor.
5.) Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť tábor v prípade ak nebol prihlásený minimálny počet 8 detí, pričom o tejto skutočnosti je povinná zaslať rodičovi oznámenie najneskôr do 5 dní pred nástupom do tábora. Spoločnosť umožní dieťaťu účasť v inom turnuse tábora, pokiaľ budú voľné miesta a rodič s tým bude súhlasiť, inak Spoločnosť bezodkladne vráti rodičovi už zaplatenú cenu za tábor.
6.) Spoločnosť si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s rodičom a zrušiť bez náhrady účasť dieťaťa v tábore, a to v prípade, že svojim správaním ohrozuje majetok alebo zdravie ostatných účastníkov tábora alebo zamestnancov a pedagógov Spoločnosti, MŠ alebo ZŠ, prípadne inej inštitúcie, kde sa tábor realizuje alebo závažným spôsobom narušuje priebeh tábora.
7.) Rodič má právo písomne oznámiť Spoločnosti, že namiesto jeho dieťaťa sa tábora zúčastní iné dieťa, uvedené v tomto oznámení, pričom zároveň oznámi rodiča tohto náhradného dieťaťa. Oznámenie musí obsahovať výslovný súhlas nového rodiča s uzatvorenou zmluvou a prehlásenie, že splní všetky dohodnuté podmienky uvedené v zmluve a Prihláške, pričom toto oznámenie musia podpísať rodičia oboch zamieňaných detí pred zamestnancom Spoločnosti v jeho sídle. Dňom doručenia oznámenia sa v ňom uvedený nový rodič stáva objednávateľom, ktorý vstupuje do práv a povinností pôvodného rodiča, pričom spoločne a nerozdielne zodpovedajú 
za zaplatenie ceny tábora, ako i úhrady nákladov, ktoré Spoločnosti so zmenou rodiča vzniknú. Za takúto zmenu si účtuje Spoločnosť poplatok 8 €.

8. Zmeny podmienok

Akékoľvek zmeny v týchto zmluvných podmienkach budú realizované v písomnej forme so súhlasom oboch zúčastnených strán.

9. Ochrana osobných údajov

1) Spoločnosť prehlasuje, že všetky poskytnuté údaje budú zhromažďované a spracované výlučne na účely poskytované na služby v rámci Spoločnosti, ktorá sa zaväzuje nakladať s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. V prípade neuzavretia zmluvného vzťahu, či bez ďalšieho súhlasu rodiča budú uvedené údaje znehodnotené.
2) Rodič podaním prihlášky prehlasuje, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním všetkých svojich osobných údajov ako aj uvedených údajov o dieťati uvedených v prihláške, ktoré poskytol Spoločnosti, za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu a pre marketingové účely Spoločnosti. Tento súhlas udeľuje na dobu trvania takéhoto zmluvného vzťahu a do doby 2 rokov od jeho ukončenia.
3) Práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov určuje Zákon o ochrane osobných údajov najmä v ust. § 20 nasl. Zák.č. 428/2002 Z.z. o ktorých rodič prehlasuje že bol poučený a rovnako rodič potvrdzuje, že pred získavaním osobných údajov bol zo strany Spoločnosti informovaný o skutočnostiach uvedených v § 10 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.
4) Rodič výslovne berie na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté mu zo strany Spoločnosti sú predmetom práv duševného vlastníctva. Za týmto účelom sa rodič výslovne zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by bez predchádzajúceho súhlasu oprávnenej osoby zasiahol do týchto práv, a to najmä vyhotovením rozmnožením (kópii) materiálov.

10. Záverečné ustanovenia

1) V prípade vzniku sporu súvisiaceho s uzatvorenou zmluvou sa tento riadi týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami a príslušnými ustanoveniami zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a právnym poriadkom platným v Slovenskej republike.
2) Rodič prehlasuje, že pred vyplnením Prihlášky si tieto Všeobecné zmluvné podmienky prečítal, ich obsahu porozumel a s týmito súhlasí.
Tieto zmluvné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1.3.2018.